ഇന്ത്യന്‍ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൽ ഒഴിവ്

ഇന്ത്യന്‍ കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡ് നാവിക് (ജനറല്‍ ഡ്യൂട്ടി), നാവിക് (ഡൊമസ്റ്റിക് ബ്രാഞ്ച്), യാന്ത്രിക് 01/2022 ബാച്ചിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 350 ഒഴിവാണുള്ളത്. ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം. ജൂലായ് 2 മുതല്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം. പുരുഷന്മാര്‍ക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാന്‍ അവസരം.
ഒഴിവുകള്‍: നാവിക് (ജനറല്‍ ഡ്യൂട്ടി)- 260, നാവിക് (ഡൊമസ്റ്റിക് ബ്രാഞ്ച്)- 50, യാന്ത്രിക് (മെക്കാനിക്കല്‍)- 20, യാന്ത്രിക് (ഇലക്‌ട്രിക്കല്‍)- 13, യാന്ത്രിക് (ഇലക്‌ട്രോണിക്സ്)- 7.

പ്രായം: 18-22 വയസ്സ്. നാവിക് (ജി.ഡി.), യാന്ത്രിക് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ 2000 ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനും 2004 ജനുവരി 31-നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ട് തീയതികളും ഉള്‍പ്പെടെ) നാവിക് (ഡി.ബി.) തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ 2000 ഏപ്രില്‍ ഒന്നിനും 2004 മാര്‍ച്ച്‌ 31-നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ട് തീയതികളും ഉള്‍പ്പെടെ).
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി, അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം തുടങ്ങിയ വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്കായി www.joinindiancoastguard.cdac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക. അവസാന തീയതി: ജൂലായ് 16.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *