കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ പദ്ധതിയുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ; ആരോ​ഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് 50,000 കോടി, മറ്റ് മേഖലകൾക്ക് 60,000 കോടി

രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ വിവിധ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട മേഖലകള്‍ക്ക് 1.10 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഗാരന്റി പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്ക് 50,000 കോടി; മറ്റുമേഖലകള്‍ക്ക് 60,000 കോടി. ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്കുള്ള പലിശനിരക്ക് 7.95 % മറ്റുമേഖലകള്‍ക്ക് 8.25 %.

എട്ടു പദ്ധതികളാണ് കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധി നേരിടാനായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതില്‍ നാലു പദ്ധതികള്‍ തീര്‍ത്തും പുതിയതാണെന്ന് ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഒരു പദ്ധതി പൂര്‍ണമായും ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തിനായാണ്. ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് അന്‍പതിനായിരം രൂപയാണ് പദ്ധതിയില്‍ നീക്കിവയ്ക്കുന്നതെന്ന് ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

വായ്പാ ഗാരണ്ടി പദ്ധതിയിലൂടെ 25 ലക്ഷം പേര്‍ക്കു ഗുണം ലഭിക്കും. മൈക്രോ ഫിനാന്‍സ് സ്ഥാപനങ്ങളിലുടെ ചെറുകിടക്കാര്‍ക്ക് വായ്പ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 1.25 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കുക.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *