ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണ്ണവില

ഇന്നത്തെ സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. നാല് ദിവസം മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന ശേഷം ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 20 രൂപ ഉയർന്ന സ്വ‍ർണ്ണവില ഇന്ന് ​അതേ നിലയിലാണ്. 4495 രൂപയാണ് ഒരു ​ഗ്രാമിന് ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില. പവന് 35960 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില. ഇന്നലെ വരെ നാല് ദിവസമായി സ്വർണവില 4475 രൂപയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടായി. നവംബർ 25 ന് 4470 രൂപയായിരുന്നു സ്വർണ വില. നവംബർ 27 ന് 4505 രൂപയായി ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണവില വർധിച്ചു. നവംബർ 30 ന് 4485 രൂപയായിരുന്നു വില. പിന്നീട് 4445 രൂപയിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞ ശേഷമാണ് സ്വർണത്തിന് ഇന്നത്തെ നിരക്കായ 4495 രൂപയിൽ എത്തിയത്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്വർണ വിലയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി ഉള്ളത്.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *