ഇറക്കുമതി കൂടി; വ്യാപാര കമ്മി 14 വര്‍ഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍

ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാര വ്യാപാര കമ്മി 22.6 ബില്യൺ ഡോളറായി ഉയർന്നു. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ കണക്കാണിത്. പതിനാല് വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യാപാര കമ്മിയാണ് ഇപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

രാജ്യത്തെ മൊത്തം കയറ്റുമതി സെപ്റ്റംബറിൽ 21.44 ശതമാനം ഉയർന്ന് 54.06 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ മാസം 44.52 ബില്യൺ ഡോളറിന്റേതായിരുന്നു.

ചരക്ക് കയറ്റുമതിയിൽ 22.60 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 27.56 ബില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് 33.79 ബില്യൺ ഡോളറായാണ് ഉയർന്നത്. അതേസമയം ഇറക്കുമതിയിൽ 70 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

40.29 ബില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് 68.49 ബില്യൺ ഡോളറായാണ് ഇറക്കുമതി വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെയും സ്വർണത്തിന്റെയും ഇറക്കുമതിയിലാണ് വലിയ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *