കൊവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയവർക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതാൻ പ്രത്യേക ക്ലാസ് മുറി ഒരുക്കും: ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പിപിഇ കിറ്റ് ധരിക്കേണ്ട

കൊവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയവർക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതാൻ പ്രത്യേക ക്ലാസ്സ്‌മുറി സജ്ജമാക്കാൻ തീരുമാനമായി. ജൂലൈ 1 മുതൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ കൊവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയവർക്കായി പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ക്ലാസ്സ്‌മുറി തയാറാക്കും. സർക്കാർ നിർദേശിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു പരീക്ഷ എഴുതാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പിപിഇ കിറ്റ് ധരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും പി എസ് സി വ്യക്തമാക്കി.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *